ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να ελέγχεται σε σχέση με τα αποτελεσματά της και τις διαδικασίες αυτές τις αναλαμβάνει το Τμήμα εσωτερικών ελέγχων. 

 

Διοικητικός έλεγχος 

Η P.H.D  αναλαμβάνει την δόμηση των διαδικασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης συγκρίνοντας τον τρόπο λειτουργίας σε σχέση με αυτόν που αρχικά είχε σχεδιαστεί. Επίσης αναλαμβάνει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα πρότυπα, την ανάλυση των διαφορών που παρουσιάζονται. 

 

Διαχειριστικοί έλεγχοι 

Η P.H.D  αναλαμβάνει την οργάνωση του Τμήματος  που ασκεί συστηματικά διαχειριστικούς ελέγχους , ώστε να εξασφαλίζεται:

o   Η ομαλή ροή των εσόδων των τμημάτων εκμετάλλευσης στο κεντρικό ταμείο της επιχείρησης. 

o   Η χωρίς διαρροές ροή των υλικών στα τμήματα εκμετάλλευσης μέχρι τη χρήση τους για την παραγωγή ξενοδοχειακών προϊόντων.

 

Ποιοτικοί έλεγχοι

Η P.H.D  αναλαμβάνει την παρακολούθηση των ποιοτικών λειτουργικών προδιαγραφών, σε όλα τα Τμήματα του ξενοδοχείου. (Υποδοχή, εστιατόρια, μπαρ, Η/Κ, προμήθειες, κοινόχρηστοι χώροι, κήποι κ.λ.π )

 

Καταγραφή διαδικασιών 

Οι κατάλληλα σχεδιασμένες διαδικασίες εξασφαλίζουν το ξενοδοχείο από ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να βλάψουν το ξενοδοχείο. Για το λόγο αυτό η P.H.D  αναλαμβάνει την καταγραφή τωνδιαδικασιών σε όλα τα Τμήματα του ξενοδοχείου, ως κάτωθι:

1.Έλεγχος και καταγραφή διαδικασιών υποδοχής. (Πελάτες παραμένοντες, πελάτες χρεώστες, Arrangement, προκαταβολές, διαχείριση συμβολαίων, εκπτώσεις, ταμειακές συμφωνίες, χειρόγραφες διαδικασίες κ.λ.π).

2.Έλεγχος και καταγραφή διαδικασιών F&B. (Μηνιαία αποτελέσματα, ενδοδιακινήσεις, συνταγές, πωλήσεις, καταστροφές, δικαιούμενα, ποσοτικοί έλεγχοι, λειτουργία all-in, απογραφές, χειρόγραφες διαδικασίεςκ.λ.π).

3.Έλεγχος και καταγραφή διαδικασιών Προμηθειών . (Εύρεση προμηθευτών, παραγγελίες, εγκρίσεις, παραλαβές, αποθήκευση, ενδοδιακίνηση, απογραφές, παρακολούθηση τιμολογήσεων, ποσοτικοί έλεγχοι κ.λ.π).

4.Έλεγχος και καταγραφή διαδικασιών συντήρησης.  (Αγορές, εγκρίσεις, αποθήκευση, βλάβες, παρακολούθηση υλικών, απογραφές κ.λ.π)

5.Έλεγχος και καταγραφή διαδικασιών εξοπλισμού. (Καταγραφή, διαχείριση, αγορές, εγκρίσεις, παρακολούθηση εξοπλισμού κ.λ.π).