Οι ερωτήσεις υποβάλλονται με email, αξιολογούνται, κατανέμονται στους συνεργάτες μας ανάλογα με την ειδίκευσή τους και απαντώνται με σειρά προτεραιότητας. Οι  ερωτήσεις απαντώνται χωρίς καμία χρέωση.